ชุดทดสอบดินทดสอบค่า pH ในดินและธาตุ NPK ในดินรุ่น HI3895

ชุดทดสอบดินทดสอบค่า pH ในดินและธาตุ NPK ในดินรุ่น HI3895